Torpa 8:5

Skog nära Kärradal - 21 ha

Fin möjlighet att förvärva en naturskön skogsfastighet i anslutning till Torpavägen strax öster om Kärradal. Attraktivt läge 11 km norr om Varberg och endast 2 km från havet (Kärra strand). På fastigheten finns vackra lägen för enstaka ny bebyggelse, både i skogsbrynen mot de öppna markerna och fina höjdlägen i skogsmarken. Lättillgänglig, talldominerad skog med flera mindre traktorvägar och strövstigar. Virkesförråd 3700 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  2 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 9 nov
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 20,9 ha, varav 16,9 ha produktiv skogsmark, 0,5 ha impediment och 3,5 ha åker- och betesmark. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i maj 2020 av Skogspartner. Virkesförrådet är uppräknat med årets tillväxt.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 20,9 ha med ett virkesförråd på 3.720 m³sk, varav ca 3100 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2, ÖF) och ca 500 m³sk är gallringsskog (G1, G2). 2,6 ha (15 % av arealen) utgörs av ungskog (R2). Bonitet 6,2 m³sk/ha/år och tillväxt 64 m³sk/år. Trädslag; tall 71 %, gran 19 % och löv 10 %. Genomsnittligt virkesförråd 220 m³sk/ha. 1,1 ha (6,5 % av arealen) med är naturvårdsskog (NS).

  Ungskogen och delar av gallringsskogen är i behov av röjning/gallring. Bilväg för lastbil utan släp finns från Torpavägen och ca 150 m in i den sydvästra delen. Stora delar av skogen nås i övrigt genom mindre traktorvägar.

  Åker- och betesmark

  På fastigheten finns totalt 3,5 ha åker- och betesmark. Det norra området omfattar ca 1,5 ha åkermark med vall. Åkermarken är utarrenderad innevarande år t.o.m. 2020-12-31. Den södra delen mot Torpavägen (ca 2,0 ha) har tidigare använts som betesmark men står för tillfället oanvänd och delar av markerna hålls öppna genom betesputsning.

  Jakt

  Jakträtten är utarrenderad innevarande jaktår t.o.m. 2021-06-30.

  Planer, byggnation m.m.

  På fastigheten finns ett flertal fina lägen för ny bebyggelse, både för ett bostadshus och garage eller en ny gård med bostadshus och stall/maskinhall för djurhållning/skogsbruk. Se bifogade bilder där flera av de fina lägena framgår, främst i skogsbrynen mot de öppna markerna. Även byggnation i skogsmark på höjderna en bit in på fastigheten (avd 10, 11, 12, 14, 15 i skogsbruksplanen) kan ge fin utsikt mot de öppna markerna längs Torpavägen om en del skog avverkas.

  Förhandsbesked för byggnation har ej sökts av nuvarande ägare. Men nyligen har 2 villafastigheter (Torpa 8:16 och 8:17) avstyckats av nuvarande ägare från fastigheten vid Torpavägen och på 8:16 har ett nytt hus uppförts. Det finns vissa restriktioner i området beträffande byggnation av enstaka hus i enlighet med FÖP Norra kusten. Områden som nyttjas för jord- och skogsbruk samt gårdar med djurhållning ges möjlighet till kompletterande enstaka byggnation för att därigenom skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling. Kontakta bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Varbergs kommun vid förfrågningar kring specifika lägen på fastigheten.

  Naturvärden

  Fastigheten ligger naturskönt och har en varierande natur med äldre tallskogar, lövskog (avd. 10 och i kanterna mot de öppna markerna) och en liten skogstjärn i Hästskodalsmossen. Ett flertal stigar och mindre traktorvägar gör skogen lättillgänglig.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är samtaxerad med Torpa 4:4. Det finns därför inget beslutat taxeringsvärde för enbart Torpa 8:5.

  Inteckningar

  Fastigheten kommer att vara inteckningsfri. Idag är den samintecknad med Torpa 4:4 men dödning och nyframställning av inteckningarna i enbart Torpa 4:4 förväntas vara klart senast i november.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Varberg: kör väg 41 och tag sedan av i rondellen mot Tångaberg. Kör 5,0 km och tag sedan höger in på Torpavägen. Kör ca 1,3 km där en liten skogsväg går in till vänster in på fastigheten.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Varberg Torpa GA:13 (Torpavägen Norras vägsamfällighetsförening)

  Rättigheter last

  Officialservitut Last: Rätt för grannfastigheterna Torpa 8:16 och 8:17 att använda ett 5 meter brett område som utfartsväg till Torpavägen.

  Samfällighet

  Varberg Torpa S:4

  Rättigheter last

  Nyttjanderättsavtal Markområde: ägaren till grannfastigheten Torpa 8:14 har rätt att disponera och sköta ett markområde på ca 2500 m² i anslutning till sin fastighet så länge han äger denna.

 • Försäljnings­information

  Buden skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett senast den 9 november 2020.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
2 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Varberg Torpa 8:5
Adress
Torpa 8:5, Torpa
Ort
Varberg
Areal
20.9 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!