Jordbruksmark och ladugård i Mossebo - 5,7 ha

Nu finns möjlighet för dig som äger lantbruksfastighet att genom fastighetsreglering förvärva ca 5,7 ha åker och betesmark med tillhörande ladugård i Mossebo.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
TRANEMO MOSSEBO 2:7, del av
Ort
Mossebo
Areal
5.7 ha
57.46156389396797,13.466965210400382 SE STÖRRE KARTA

Ekonomi

Pris:
Anbud
Sista anbudsdag
Tisdag 13 nov
Pantbrev
0

Byggnader

Ladugård

På den utbjudna delen av fastigheten finns en äldre ladugård som är uppförd i vinkel. Byggnaden rymmer en gammal stall del, loge, ränne samt förrådsutrymmen. Ladugården har en stomme av trä. Taket är belagt med eternitplattor. Fasad bestående av trä, plåt och sten. I byggnaden finns indragen elektricitet. Elen går på samma abonnemang som fastigheten Mossebo 2:34. Ersättning för förbrukad el har tidigare erlagts till ägaren av Mossebo 2:34. Det åligger köparen att komma överens med ägaren av Mossebo 2:34 om fortsatta rutiner för ersättning av förbrukad el.

Ladugården kommer inte städas utan överlåts i det skick den befinner sig i på dagen för överenskommelsen. De jordbruksmaskiner och båt som finns uppställda i byggnaden ingår inte i köpet då de tillhör annan person. Övrig lös egendom som inte ingår kommer märkas upp inför försäljningen.

Fastighetsuppgifter

 • Areal och lantmäteriförrättning

  Den del av fastigheten som utbjuds till försäljning omfattar en areal av ca 5,7 ha.

  Det utbjudna skiftet omfattar endast del av fastigheten Tranemo Mossebo 2:7. En förutsättning för försäljningen är därför att skiftet regleras till annan jordbruksfastighet i området. Kontakta mäklaren för närmare information.

  Tillträde kan ske först efter det att fastighetsregleringen vunnit laga kraft och registrerats i fastighetsregistret, troligen under hösten/vintern 2019-20.

  I ansökan om fastighetsreglering till lantmäteriet kommer det yrkas på att servitut upprättas på den befintliga skogsvägen. Servitutet kommer vara till förmån för Mossebo 2:7 och belasta den fastighet dit marken regleras.

  Köparen står för hela lantmäterikostnaden i samband med fastighetsregleringen.

 • Åker och betesmark

  På den utbjudna delen av fastigheten finns ca 3 ha åkermark av god kvalitet. Resterande areal utgörs av betesmark, väg samt mark kring ladugården. Det finns inga stödrätter som följer med köpet av marken.

  Åker och betesmarken är enligt muntligt avtal upplåten till den 31 december 2019. Köparen övertar därmed brukanderätten av marken den 1 januari 2020 under förutsättning att tillträde då skett.

 • Jakt

  Jakträtten på fastigheten är enligt jakträttsavtal upplåten fram till och med den 30 juni 2020. Befintliga jakträttsavtal har sagts upp till den dagen. Köparen övertar därmed jakträtten den 1/7 2020 under förutsättning att tillträde då skett.

 • Taxeringsvärde

  Försäljningen omfattar endast del av fastighet och därför finns inget separat taxeringsvärde för den utbjudna delen.

 • Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Visning av ladugården kan ske efter överenskommelse med mäklaren.

Rättigheter och belastningar

Angivna rättigheter och belastningar avser hela stamfastigheten. Lantmätaren kommer i förrättningen att fördela dessa så att de som berör det aktuella området förordnas fortsätta gälla i den mottagande fastigheten och övriga fortsätter att belasta den avstående fastigheten.

 • Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att använda vägen x västerut till hällhult vägsamfällighets väg. - Väg
 • Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda vägområdet x för utfart för skogsbrukets behov. - Väg
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att ta vatten ur brunnen y - Vattentäkt
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att behålla, underhålla och förnya underjordisk vattenledning i ungefärlig sträckning z. - Vattenledning
 • Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt att bibehålla, underhålla och förnya underjordiska ledningar för jordvärme inom område med ungefärligt läge å. - Jordvärmeanläggning

Försäljningsinformation

Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

 1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
 2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
 3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
 4. Köparen har tagit del av den information som säljaren lämnat om fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
 5. Kostnaden för lantmäteriförrättningen betalas av köparen.
 6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
 7. I samband med upprättande av ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
 8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att lantmäteriets arbete har vunnit laga kraft.
 9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts.
 10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com
 11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris:
Anbud
Fastighetsbeteckning
TRANEMO MOSSEBO 2:7, del av
Ort
Mossebo
Areal
5.7 ha

Ansvarig Mäklare


Alla bilder

Anmäl intresse för detta objekt

Fyll i formuläret och skicka in för att meddela oss ert intresse för objektet

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert intresse för detta objekt!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi inom kort

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in så återkommer vi till er

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!

Fyll i formuläret och skicka in er intresseanmälan

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!