Tvärreds Rydet 102

Skog i Tvärred - 35 ha

Två närliggande skogsfastigheter med hög andel granskog och ett virkesförråd på 4700 m³sk. Mycket god bonitet om 9,8 m³sk per hektar. Jakten fri för köparen från 1/7 2021. Inga bostadsbyggnader, ladugård för förvaring.

 • Ekonomi
  Pris
  3 600 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Onsdag 3 jun
 • Fastighetsuppgifter

  Skog

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i april 2020, av Mikael Nord, Skogspartner, se bifogad plan. Skogsbruksplanen och kartan som tillhör planen visar areal och mark för Tvärreds-Rydet 1:3, del av.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 33,9 ha med ett virkesförråd på 4.747 m³sk. och ett medeltal på 140 m³sk per hektar. Boniteten är 9,8 m³sk per hektar. I huvudsak utgörs skogen av gran (83%), tall (4 %) och bok (3%) samt övrigt löv(10%).

  Öppen mark

  Inäga/åker uppgår enligt skogsbruksplan till 0,8 ha

  Lantmäteriförrättning och Taxerad areal

  Lantmäteriet har tagit beslut rörande avstyckning av bostadshus och ekonomibyggnader samt ca 6 ha mark på Tvärreds-Rydet 1:3. Beslutet förväntas vinna laga kraft och inskrivning i fastighetsdata efter den 22 maj 2020. Om den taxerade arealen för de båda samtaxerade fastigheterna (totalt 41.6441 kvm) minskas med areal för den avstyckade fastigheten (6.6320 kvm), blivande Tvärreds-Rydet 1:17, uppgår framräknat den blivande taxerade arealen till 35.0241 kvm.

  Ladugård och jordkällare

  De enda byggnaderna på fastigheterna ligger på Haga 1:2, där det finns en bevarad kallmurad jordkällare och ladugård.

  Jakt

  Jakten är för närvarande utarrenderad, men avtalet är uppsagt och jakten är fri för köparen från den 1 juli 2021.

  Arrende/stöd/nyttjanderätter

  Öppna marken har utlånats genom muntlig överenskommelse de senaste två åren till granne och nyttjats för bete. Inga stödrätter finns. Fastigheten Tvärreds-Rydet 1:3 har del i samfälligheten Ulricehamn Tvärreds-Rydet S:2 (8/75 Mantal).

  Inteckningar

  De båda fastigheterna är samintecknade med följande inteckningar med sammanlagt 225.000 SEK:

  Datapantbrev 1985-12-11 85/16429 SEK 120 000 och Datapantbrev 2014-03-07 14/5734 SEK 105 000

  Taxeringar

  Fastigheterna är samtaxerade år 2017 med totalt taxeringsvärde 2.455.000 kr. Skogsmark 1.661.000 kr skogsimpediment 15.000 kr Åkermark 100.000 kr Betesmark 40.000 kr Ekonomibyggnader 112.000 kr

  (del av detta taxvärde tillhör även nybildade Tvärreds-Rydet 1:17)

  Typkod

  Tvärreds-Rydet 1:3, del av, är Lantbruksfastighet utan byggnader. Tvärreds-Haga 1:2 är lantbruksfastighet med ekonomibyggnad.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning

  Samfällighet

  ULRICEHAMN TVÄRREDS-RYDET S:2

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Avtalsrättighet Kraftledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Det innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruks- och skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsinventering som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. Avkastning uppbärs fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen.

  8. Köparen inträder vid tillträde i de samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och eventuella övriga föreningar som följer fastigheten, med de rättigheter och förpliktelser som finns i föreningarna.

  9. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  10. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  12. Kontakta mäklaren för kostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
3 600 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
del av ULRICEHAMN TVÄRREDS-RYDET 1:3 samt ULRICEHAMN TVÄRREDS-HAGA 1:2
Adress
Tvärreds Rydet 102, Tvärred
Ort
Tvärred
Areal
35.0 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!