Skogsbyran

Kartsänden 1:2, del av

Skog i Grönahög - 47 ha

Välskött produktiv skogsfastighet belägen mellan Köttkulla och Mulseryd, 20 km till Ulricehamn och 40 km till Jönköping. Bra skogsbilvägar. Total virkesvolym 7.150 m³sk varav 2.200 m³sk utgörs av gallringsskog, G1. Bebyggd med en timrad raststuga.

 • Ekonomi
  Pris
  4 300 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 4 nov
  Pantbrev
  4st inteckningar på totalt 463 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan då området som skall fastighetsregleras till annan fastighet är borträknad. Totalt ca 47.1 ha fördelat på produktiv skogsmark 45.6 ha, inägomark 0.6 ha, impediment myr 0.5 ha samt väg och kraftledning 0,4 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen idag till totalt 46,92 ha. Arealavvikelsen beror troligen på att den sämjedelade marken inte är legaliserad.

  Produktiv skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad av Södra 2016-05-17 till 46 ha produktiv skogsmark, varav 12 ha är röjningsskog, 14 ha gallringsskog och 18 ha slutavverkningsskog. Fastighetens virkesförråd enligt planen är på totalt ca 7.150 m³sk varav ca 2.170 m³sk är gallringsskog, G1 . Trädslagsfördelning: tall 7%, gran 83% och löv 10 %. Boniteten är beräknad till 7,5 m³sk/ha o år. Årlig tillväxt vid framskrivningstidpunkten är 278 m³sk/år. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan. Uttag efter planens upprättande: år 2017 gallring 32 m³fub, år 2018 gallring 345 m³fub, år 2019 plockhuggning 10 m³fub. Summa uttag: 387 m³fub ca 500 m³sk. Tillväxt under tre år = 830 m³sk vilket ger en totalvolym på 7.480 m³sk.

  Inägomark

  Avdelning 40 är 0,6 ha inägomark som inte brukas.

  Pågående Lantmäteriförättning

  En ansökan om Lantmäteriförättning är registrerad hos Lantmäteriet 2019-09-24. En köpare av fastigheten förbinder sig att ingå säljarnas ställe och medverka till att, Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering går att genomföra i enlighet med ansökan. Fastighetsregleringen gäller ett markområde på ca 3,7 ha inägomark och ca 0,4 ha skogsmark, (tidigare betesmark) av avdelning 34 som skall regleras till Kartsänden 1:3. Se bifogad karta. För ytterligare information kontakta Fastighetsmäklaren.

  Sämjedelning

  Skifte 3 enligt fastighetskartan är Sämjedelad. Tidigare var det ett Soldattorp som övergått till samfälld mark. Nu är samfälligheten sämjedelad vilket innebär att det är en gräns markerad på karta och i terrängen.

  Jakt

  Jakträtten är upplåten innevarande jaktår t.o.m 2020-06-30, därefter övergår den till en ny ägare.

  Vägar

  Vägsamfällighets förening saknas för såväl framfartsvägen till Kartsänden och och den s.k Ekesvägen-skogsbilvägen upp till skogsskiftet norrut. Framfartsvägen har bakåt i tiden vid underhållsarbeten delats efter skogsarealen, ca 60 /40%. Där Kartsänden 1:2 har haft 40% av kostnaderna.

  Taxeringsvärden

  Eftersom det är del av fastighet som säljs så finns inget fastställt taxeringsvärde för fastigheten. De delvärden som finns är: skogsmark 2.484.000 kr och skogsimpediment 3.000 kr.

  Historik

  För den som är intresserad av skogens utveckling på fastigheten så finns dokumentation på de åtgärder som utförda de senaste 30 åren.

  Byggnad

  Det finns en timrad raststuga på fastigheten. Ytterväggarna består av timmer och invändigt är det träpanel.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Försäljningsinformation

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mail.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar jordbruksmark, markanläggningar och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. Köparen förbinder sig att medverka till att , Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering av ett markområde kan fullföljas i enlighet med inlämnad ansökan.
  11. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
4 300 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
ULRICEHAMN KARTSÄNDEN 1:2, del av
Adress
Kartsänden 1:2, del av
Ort
Grönahög
Areal
46.9 ha

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!