Skog i Tvärred - 55 ha

Tillfälle att förvärva skogsfastighet med hög andel ungskog. Fastigheten ligger i ett sammanhängande markområde med huvudsakligen gran och tallskog. Virkesförråd på 4.349 m³sk, varav 1.506 m³sk av gallringsskog och 2.433 m³sk är slutavverkningsbar skog. Bonitet 8,8 m³sk/ha och år. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  3 700 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Tisdag 7 dec
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 55,5 ha och enligt fastighetsregistret är fastighetens landareal 55,3639 ha.

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 46,7 ha med ett virkesförråd på 4.349 m³sk. (Uppräknat med 2021 års tillväxt, då planen endast är framräknad till 2021-05-07). Av det består 1.506 m³sk av gallringsskog (G1 och G2) och 2.433 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1 och S2). 15,8 ha består av mark som har planterats med gran och i planen klassas som huggningsklass K2. Det finns även 4,2 ha K1, vilken inte har planterats. Plantering kommer inte ske av säljaren utan ansvaret för att föryngra marken åligger köparen.

  Trädslagsfördelning; tall 25 %, gran 52 % och löv 22 %.

  Boniteten uppgår till 8,8 m³sk/ha och år. Genomsnittligt virkesförråd är 89 m³sk/ha.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad genom Södra i mars 2019. Planen har uppdaterats med fältbesök och är framskriven till 2021-05-07.

  Jakträtt

  Jakträtten på fastigheten är upplåten via skriftligt avtal fram till den 2024-06-30. Uppsägning är inte gjord.

  Öppen mark

  Öppen mark uppgår till 2,6 ha enligt skogsbruksplanen. Marken har upplåtits med muntligt avtal ett år i sänder.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har inget åsatt taxeringsvärde då den nyligen har bildats på grund av avstyckning.

  Inteckningar

  Inteckningar saknas.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen följande registrerade forn och kulturlämningar på fastigheten. - L1963:591 Lägenhetsbebyggelse, typ: torp, möjlig fornlämning - L1964:9842 Lägenhetsbebyggelse, typ: torp, möjlig fornlämning

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Traktorväg

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Område, väg.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Kraftledning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl senast den 7 december kl 23:00. Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram!

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information.

Fakta

Pris
3 700 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN ARNUNGARED 1:15

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!