Sjöbacka 1:4

Skog i Hökerum - 54 ha

Välarronderad skogsfastighet i ett sammanhängande skifte vid Röstesjön. Total virkesvolym ca 8.600 m³sk. Skogen är lättåtkomlig med väg som går genom fastigheten. Mycket goda jaktmarker där jakträtten tillfaller köparen.

 • Ekonomi
  Pris
  7 400 000 kr (Utgångspris)
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 54,6 ha fördelat på skog 51,0 ha, impediment 1,5 ha, jordbruksmark 1,9 ha och övrig mark 0,2 ha. Utöver landarealen tillkommer vattenareal med 3,0 ha.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2021 och framräknad 2023 till 51,0 ha med ett virkesförråd på totalt 8.588 m³k, varav 3.326 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2) och 5.162 m³sk gallringsskog (G1, G2). I gallringsskogen ingår 630 m³sk naturvårdsskog (NS). 12,9 ha består av röjningsskog (R1, R2). Trädslagsfördelning: tall 5%, gran 66%, ek 2% och övrigt löv 27%. Boniteten är beräknad till 9,2 m³sk/ha/år. Medelvolym 168 m³sk/ha. Löpande tillväxt 4,4%. Skogen är överlag välskött. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Åker- och betesmark

  Totalt 1,9 ha åker- och betesmark. Markerna är till största delen obrukade. Ej utarrenderat.

  Jakt och fiske

  Mycket goda jaktmarker. Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen. Älgjakten bedrivs för närvarande i jaktområde om ca 1.700 ha. Fiskerätt i Röstesjön saknas.

  Taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet för 2023 uppgår till totalt 4.108.000 kr varav skog 4.088.000 kr, impediment 3.000 kr och betesmark 17.000 kr.

  Separat gårdsdel

  Inom fastigheten ligger Sjöbacka 1:1, bestående av byggnader och 6 ha mark, från vilken utbjuden fastighet har avstyckats ifrån. Fastigheten säljs parallellt med denna och presenteras som "Sjönära gård i Hökerum - 6 ha". För den intresserade finns möjlighet att förvärva även den fastigheten.

  Fornämning

  På fastigheten finns flera, hos Riksantikvarieämbetet, registrerade fornlämningar i form av fossil åkermark. Områdena är markerade med "R"i skogsbruksplanen.

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Vattenskyddsområde

  Fastigheten ligger inom Öresjö vattenskyddsområde, tertiär zon. Kontakta mäklaren för information om skyddsföreskrifter eller frågor.

  Utsiktsservitut

  Utsiktsservitut till förmån för Sjöbacka 1:1 med rätt att hålla igenväxande sly borta på del av område mellan fastighetsgräns och Röstesjön (del av avdelning 14 i skogsbruksplanen samt intilliggande jordbruksmark).

  Nyttjanderätt

  Vid Röstesjön finns en fast brygga samt flytbrygga. Köparen förbinder sig att underteckna nyttjanderättsavtal med ägaren till Sjöbacka 1:1 på dessa och därtill ett mindre markområde med bl.a. bad- båt- och grillplats samt gångstig.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Kör R40 mellan Borås och Ulricehamn. Tag av vid Hökerumsmotet, avfart 92 och kör mot Hökerum, vidare mot Timmele. Efter ca 4 km tag av Sjöbacka. Våra skyltar visar.

  Tillträde

  Tillträde sker enligt överenskommelse.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Status: undefined)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Status: undefined)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2003-01-16, Registreringsdatum: 2011-09-12, Senast ändrad: 2023-03-28)

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Avloppsledning till förmån för Sjöbacka 1:3

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning till förmån för Ulricehamn Verkstaden 1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation till förmån för Ulricehamn verkstaden 1

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda vägen för skogstransporter, belastar Sjöbacka 1:1.

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg till förmån för Sjöbacka 1:3

  Rättigheter last

  Officialservitut: Väg till förmån för Sjöbacka 1:2

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Utsikt till förmån för Sjöbacka 1:1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Ledningar för optisk fiber och skåp till förmån för Ulricehamns Verkstaden 1 (Ulricehamns Energi).

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som markanläggningar.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
7 400 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN SJÖBACKA 1:4
Adress
Sjöbacka 1:4, Hökerum
Ort
Hökerum
Areal
54.6 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!