Vännåkra Kalvviksvägen 6

Vännåkra vid Öresjön i Örby - 72 ha

Vännåkra är vackert beläget vid Östra Öresjön med utsikt över omgivande jordbrukslandskap. Det välskötta bostadshuset (194 m² boarea) och ladugården ligger i en idyllisk gårdsmiljö omgivet av flera vårdträd i ett vackert eklandskap. Öresjön, med sin sandstrand är endast en kort promenad bort. Totalt ca 72 ha, varav 17 ha åkermark och 47 ha skogsmark med 6500 m³sk.

 • Ekonomi
  Pris
  12 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 24 jun

  Kostnader bostad
  (SEK / år)
  Uppvärmning
  15 000 kr
  Vatten/avlopp
  1 128 kr
  Sophämtning
  2 829 kr
  Väg
  1 509 kr
  Totalt
  25 466 kr
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 250 000 kr
 • Byggnader
  Bostadhus

  Det vackra bostadshuset byggdes 1864 i 1 ½ plan. Huset, med en boarea om 196 m² och åtta rum och kök, är välbevarat och i gott skick. Rummen är stora och ljusa med härlig utsikt mot den omgivande trädgården med vackra vårdträd, fruktträd, och öppna marker. Efter det att nuvarande familj köpte gården på 1910-talet gjordes större och varsamma renoveringar såsom fasadbyte från trä till puts och på 1950-talet byggdes källaren under del av huset ut.​

  Huset har timmerstomme och väggar med puts, krypgrund samt tak med betongpannor (plåttak över entrén). Vidare har huset tvåglasfönster där vissa är nyare med isolerglas. Huset värms upp genom vattenburen värme och en luft- vattenvärmepump som installerades 2019. Ventilation sker genom självdrag. Vatten kommer från en borrad brunn. Avlopp med trekammarbrunn och infiltration. Huset har larm. Fiber är framdraget till huset och installeras inom kort.

  En besiktning är gjord i maj-24. Energideklaration är inte upprättad.

  Första våning En elegant stentrappa med pelare leder upp till huvudentrén. Här finns en rymlig hall med gästtoalett och garderob. Till vänster om huvudentrén ligger ett ljust vardagsrum med plats för både soffgrupp, bokhyllor, piano och matsal. Intill matsalen ligger ett kök med skåpsinredning i björk. Köket är utrustat med hällspis, kylskåp och mikrovågsugn och har plats för köksbord och stolar. Här finner vi även en köksentré som vetter mot ladugården och lekstugan. I köksentréns hall finns sidoutrymmen som idag rymmer frysskåp och handfat. Intill köket finns ett litet vardagsrum, samt ett sovrum med garderob. Intill detta sovrum finns en rymlig gästtoalett (som även nås från huvudentrén). På nedervåningen finns fönster i alla väderstreck och planlösningen är väl genomtänkt då det finns möjlighet att röra sig från rum till rum, utan återvändsgränder.

  Andra våning Trappan till höger om huvudentrén leder oss upp till övervåningen. Här finns ett stort allrum med synliga takbjälkar och en öppen spis som påminner om husets historia. Till höger om trappan finns ett kontor och ett sovrum med inbyggda garderober. Till vänster om trappan finns ett stort sällskapsrum som nu används som ett bibliotek. På övervåningen finns ett badrum med WC, handfat, duschkabin. Längst in i badrummet finns även ett litet förråd. Intill trappan finns även två sidoförråd, där det ena har en uppgång till en kallvind.

  Källare Intill hallen på nedre våningen finns en dörr som leder till källaren. Här finns matkällare, pannrum med värmepump och elcentral. Det finns även en tvättstuga med tvättmaskin och tvättställ, duschutrymme, förråd samt en utvändig entré.

  Driftskostnader​ Total driftskostnad: 25 466 kr/år. I detta ingår följande kostnader: Slamtömning: 2829, renhållning: 1128, El (hushåll och uppvärmning): 15000, försäkring villa: 5000, vägavgift 1509. Årlig elförbrukning: 7711 kWh/år Antal personer i hushållet: 1

  Ladugård

  Uppförd 1939 i trä (södersidan beklädd med plåt) och mursten samt eternittak. Area 533 m² enligt taxeringen. Invändiga utrymmen; äldre djurstall, loge, spannmålsmagasin, gårdsverkstad, garage samt stort ränne över alla utrymmen utom logen. Vagnbod.

  Snickarbod/hönshus

  Uppförd i trä med plåttak. Innefattar ett garage, snickarbod, hönshus och ett utedass.

  Vedbod/jordkällare

  Uppförd med väggar av trä och plåttak, grund och jordkällare i natursten. Vedbod som idag används som förråd samt under vedboden en jordkällare med ingång från gaveln.

  Lekstuga

  En gedigen lekstuga i trä från 1950-talet finns nära husets köksentré.

 • Fastighetsuppgifter

  Landskap och historia

  Vännåkra ligger vackert beläget i jordbrukslandskapet vid Östra Öresjöns norra ände. Öresjön är en avlång sprickdalssjö med branta, skogsbeklädda stränder I sluttningen från viken i norra änden mot kyrkan ligger Vännåkra, med många gamla vackra ekar som ger ett idylliskt, pastoralt, landskap. Fornlämningarna som finns i området visar att det har varit bebott både under sen stenålder och tidig bronsålder samt olika delar av järnåldern. I vikens sydvästra del sträcker sig stranden ut i en halvö nedanför Vännåkra. Läget vid sjön har under lång tid varit en bra plats att leva på eftersom det har inneburit ett skyddat läge i landskapet med god tillgång på färskvatten, odlingsmark och fiske. I äldre tid bestod halvön av gårdar och torp omgivna av åkrar och betesmark. Under 1900-talet byggdes sommarstugor för rekreation här.

  Vännåkra by, omnämns för första gången i skrift i Skara stifts jordebok 1540 som Vendaker eller Wedaker. Byn bestod då av tregårdar; Lillegården, Östergården och Västergården. Östergården och Västergården var båda klosterhemman under Gudhems bo, vilket var ett långsträckt område från Hornborgarsjön i nordost till Hallandsgränsen i väst. I dagligt tal kallades Västergården, Vännåkra 3:5, för ”Smedens i väst”.

  Arealer

  Totalt omfattar fastigheten 71,6 ha, varav 46,7 ha produktiv skogsmark, 17,0 ha åkermark, 5,0 ha myrimpediment, 0,4 ha väg, 1,5 ha strand och 1,0 ha tomtmark. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Till fastigheten hör även 0,4 ha vatten (Vännåns utlopp i Öresjön). Areal enligt lantmäteriets register är 74,5 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i nov 2023 av Skogsguiden Sverige genom Sydved, se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 46,7 ha med ett virkesförråd på 6.536 m³sk, varav ca 700 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2) och ca 3300 m³sk är gallringsskog (G1, G2). 16,6 ha (35 % av arealen) utgörs av nyplanterad skog och röjningsskog (R1, R2). 5,8 ha med ca 1100 m³sk utgörs av naturvårdsskog (NS, NO), motsvarande 12,4 % av arealen. Ytterligare 5,1 ha med ca 850 m³sk är S3-skog. I stort sett all barrskog finns på utskiftet och nästan all lövskog finns på gårdsskiftet.

  Bonitet 6,8 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 253 m³sk. Genomsnittligt virkesförråd 140 m³sk/ha/år. Trädslagsfördelning; tall 5 %, gran 41 %, lärk 1 %, björk 24 %, ek 21 %, asp 3 % och övrigt löv 5 %. På fastigheten finns 6,9 ha med lövskog som är ädellövskog enligt lag.

  Bilväg för lastbil till utskiftet finns dels via Ljungavägen för delar av den västra delen och dels genom en skogsbilväg nordöst om skiftet för att nå den östligaste delen. För delar av utskiftet har virket skotats direkt ut till väg 156.

  Åkermark

  Till fastigheten hör 17,0 ha åkermark väl samlad kring gården. Marken används idag i huvudsak för vallodling. Hela arealen är utarrenderad t.o.m. 2026-02-28.

  Jakt

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 2024-06-30.

  Arrendetomter

  Det finns 3 st arrendetomter på fastigheten som är belägna vid Östra Öresjön.

  Strandskydd

  Fastigheten omfattas av utökat strandskydd på 300 m från strandlinjen mot Östra Öresjön. En stor del av gårdsskiftet ligger därför inom strandskyddat område.

  Planer, bestämmelser mm

  Det finns inte någon plan för ny bebyggelse på någon del av gårdsskiftet vid Öresjön. I översiktsplanen för Marks kommun är den västligaste delen av fastigheten närmast bebyggelsen i Ekelund utpekad som LIS-område. Inom detta område kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet för att tillåta ny bebyggelse. Generellt är det mycket svårt att få dispens från strandskyddet och kommer i detta fall sannolikt kräva en ny detaljplan. Den östra delen av gårdsskiftet med gårdsmiljön och även strandområdet mot Öresjön ingår som en del av Örby kyrkomiljö i Marks kommuns kulturmiljöprogram. Området har högt kulturhistoriskt värde och bör bevaras så oförändrat som möjligt.

  Forn- och kulturlämningar

  Flera fornlämningar finns. Det är främst stensättningar, högar och rösen från brons- och järnålder, men även stenåldern finns representerad i form av fyndplatser där det tidigare hittats flinta. På fastigheten finns ett gravfält, Domarberget, med minst sexton domarringar och tio resta stenar. Gravfältet ligger på en höjd intill viken och består av flera gravtyper troligen från romersk järnålder och folkvandringstid. Det finns även ett röse i gränsen på avd. 30 på utskiftet. På några ställen finns andra kulturlämningar och odlingsspår, bl.a. murar och rösen.

  Naturvärden

  På fastigheten finns flera lövskogsområden, framför allt nära Öresjön, med höga naturvärden, för närmare beskrivning se förteckning över dessa i skogsbruksplanen. Delar av lövskogarna utgörs av vackra ekskogar som vuxit upp i områden som tidigare varit betade hagmarker. Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten.

  Badplats

  Vid Öresjön finns en större sandstrand med härligt läge mot söder. Stranden används av närboende i området.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde 6.472.000 kr, varav bostadshus 1.453.000, tomtmark 675.000, ekonomibyggnad 199.000, åker-och betesmark 638.000, skogsmark 3.498.000 kr och skogsimpediment 9.000 kr. Taxeringsår 2023.

  Inteckningar och pantbrev

  Det finns en uttagen inteckning i fastigheten på 250.000 kr.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Örby, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2006-02-28, Registreringsdatum: 2009-04-23, Senast ändrad: 2022-05-31)

  Gemensamhetsanläggning

  Mark Vännåkra GA:1 - Kalvviksvägen

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: ledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Vännåkra 3:23 att använda utfartsväg till Ekelundsvägen.

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: Elektronisk kommunikationsledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning, Elanläggning

  Rättigheter last

  Ledningsrätt VA: Vattenledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Vännåkra 3:20 att hämta vatten i brunn belägen sydost om tomten utefter sjökanten.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: IT-kommunikation

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Vännåkra 3:19 att använda område för parkering.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: transformatorstation

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: kraftledning

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Kraftledning, Nätstation

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Vännåkra 3:22 att använda utfartsväg till Ekelundsvägen.

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Vännåkra 3:17 att använda väg i samfälld vägmark.

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: rätt att använda väg och upplagsplats på Vännåkra 2:76.

  Rättigheter last

  Officialservitut: rätt för Vännåkra 3:15 och 3:16 att använda väg

  Samfällighet

  Mark Vännåkra S:1.

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut ledning

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderätt för teleledning

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderätt Tele

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail david@skogsbyran.com eller på bifogad budblankett senast den 24 juni.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Visningar

 • Kontakta mäklaren för visning
Boka visning

Fakta

Pris
12 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Mark Vännåkra 3:5
Adress
Vännåkra Kalvviksvägen 6, Örby
Ort
Örby
Areal
71.6 ha
Boarea
194 m2
Driftskostnad
25 466 kr

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han bor idag på familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!