Skog och tomt i Gunnarsjö - 13 ha

Vackert belägen skogsfastighet med lång strand mot Fengsjön. Från höjdområdet på fastigheten har man härlig utsikt mot väster över Fengsjön och dess omgivningar. Förhandsbesked finns för nybyggnation av fritidshus ca 200 m från sjön. Högproduktiv skogsmark (bonitet 10,5) med hög andel ungskog (63 % av arealen). Virkesförråd på 1700 m³sk som till mycket stor del utgörs av 50-årig granskog. Jakträtten är inte utarrenderad.

 • Ekonomi
  Pris
  2 100 000 kr (Utgångspris)
  Pantbrev
  1st inteckningar på totalt 1 305 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Totalt 13,0 ha, hela arealen utgörs av skogsmark. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Areal enligt lantmäteriets register är 13,8 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i aug 2021 av Olle Linder Skogstjänster, se bifogad plan. Virkesförrådet är uppräknat med 1 års tillväxt. Inga avverkningar eller andra skogsåtgärder är gjorda sedan planen upprättades.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 13,0 ha med ett virkesförråd på 1.700 m³sk, varav ca 1550 m³sk är gallringsskog (G2). En stor del av fastigheten (63 % av arealen) utgörs av ungskog (R2).

  Trädslagsfördelning; tall 1 %, gran 93 % och björk 6 %. Bonitet 10,5 m³sk/ha/år. Årlig tillväxt 85 m³sk närmaste 10-årsperioden om planens åtgärder genomförs. Genomsnittligt virkesförråd 131 m³sk/ha.

  Normala-sämre drivningsförhållanden. Ett par bergbranter går genom fastigheten. Bilväg för lastbil finns fram till fastighetens norra del.

  Förhandsbesked fritidshus

  Förhandsbesked finns för nybyggnation av ett fritidshus på en tomtplats ca 200 m från Fengsjön och en bit sydväst från vändplanen, se bifogat beslut. Beslutet gäller till 2024-01-14.

  En alternativ tomtplats kan vara på höjdområdet i fastighetens östra del som ligger utanför strandskyddat område. Härifrån erhålls härlig utsikt och kvällssol västerut mot Fengsjön och dess omgivningar. En förlängning av framfartsvägen från skogsbilvägen och söderut krävs för detta. Förhandsbesked är inte sökt för detta alternativ.

  Jakt och fiske

  Jakträtten är inte utarrenderad.

  Fiskerätt i Fengsjön.

  Forn- och kulturlämningar

  Det finns inga registrerade fornlämningar på fastigheten.

  Strandskydd

  Strandskydd gäller mot Fengsjön inom 100 m från strandlinjen.

  Inteckningar och pantbrev

  Det finns en uttagen inteckning på 1.305.000 kr i fastigheten.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är taxerad till 1.173.000 kr (2020 års taxering) där hela värdet utgörs av skogsmark.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter förmån

  Officialservitut Väg: Rätt att för skogstransporter använda skogsbilvägen till 10 meters bredd jämte rätt till upplagsplats vid anslutningen till enskilda vägen.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
2 100 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Varberg Gunnarsjö-Björkås 1:4
Areal
13.0 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


David är utbildad naturvetare, och vistas gärna ute i skog och mark. Han jobbade i flera år på Länstyrelsen med rådgivning på många av Sjuhäradsbygdens gårdar. Som nyutbildad fastighetsmäklare kom han till Skogsbyrån 2008 och det är med stort engagemang och driv som David tar till sig varje nytt uppdrag. Han äger idag familjegården strax utanför Alingsås, där han gärna tillbringar många tuffa arbetspass i skogen.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!