Skogsbyran

Skogsfastighet i Bergstena - 61 ha

Lundagården ligger vackert och naturskönt med bra läge 7 km väster om Vårgårda och 20 km norr om Alingsås. Virkesrik fastighet (14.800 m³sk) väl samlad i ett skifte med ett bra utbyggt bilvägnät. Potential för nybyggnation med fina lägen i anslutning mot de öppna markerna på fastigheten. Jakten är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30.

 • Ekonomi
  Pris
  8 500 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Torsdag 5 mar
 • Fastighetsuppgifter

  Arealer

  Total areal 60,7 ha enligt skogsbruksplanen. Fördelning; produktiv skogsmark 47,3 ha, åkermark 11,0 ha, vägar 0,4 ha, biotopskydd 1,8 ha och övrig mark 0,2 ha. Areal enligt lantmäteriets register är 61,8 ha.

  Skogsmark

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i december 2019 av Skogspartner, se även bifogad plan.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 47,3 ha med ett virkesförråd på 14.779 m³sk, varav knappt 13.000 m³sk är slutavverkningsbar skog (S1, S2) och knappt 500 m³sk är gallringsskog (G1). 10,1 % av skogsarealen (4,8 ha med 1119 m³sk) utgörs av naturvårdsskog (NS, NO) som delvis utgörs av nyckelbiotoper. Bonitet 8,3 m³sk/ha/år och årlig tillväxt 391 m³sk. Om avverkningar genomförs enligt planen blir den årliga tillväxten 253 m³sk. Trädslagsfördelning; tall 34 %, gran 53 %, ek 3 % och övrigt löv 10 %. Genomsnittligt virkesförråd 312 m³sk/ha.

  Skogen är överlag välskött. Ungskogarna på 2,1 ha är i behov av röjning (avd. 12, 14 och 26) och 0,4 ha (avd. 17) behöver planteras.

  Normala drivningsförhållanden, mindre delar med brant terräng. Bilvägar för lastbil med släp finns väl utbyggda genom fastigheten.

  Åkermark

  Totalt 11,0 ha med åkermark som används för vall- och spannmålsodling av en närliggande mjölkgård.

  Markerna är utarrenderade t.o.m. 2020-12-31 och är därefter fria att disponera för en ny ägare. Stödrätter för EU-stöd innehas av arrendatorn.

  Jakt

  Jakträtten är utarrenderad t.o.m. 2020-06-30. Älgjakten ingår i Kolbäcks jaktlag.

  God tillgång på rådjur och vildsvin samt en del dovhjort och räv.

  Tomtmark, ny bebyggelse m.m.

  Fastigheten ligger naturskönt med potential för nybyggnation. Vägnätet är väl utbyggt och här finns fina lägen i anslutning mot de öppna markerna på fastigheten, se även bifogade bilder. Nuvarande ägare har inte sökt något förhandsbesked för detta.

  Forn- och kulturlämningar

  Det finns 3 st registrerade fornlämningar på avd. 5 och 7. I skogskanten mellan avd. 25 och Åsamaden finns lämningar efter en backstuga.

  Biotopskydd

  I fastighetens västra del, avd 3 i skogsbruksplanen, finns ett område på 1,8 ha avsatt som biotopskydd sedan 2006. Området utgörs av bergbranter med främst äldre barrskog.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är nyligen ombildad i lantmäteriförrättning. Något nytt taxeringsvärde finns därför inte beslutat ännu.

  Inteckningar

  Det finns inga uttagna inteckningar i fastigheten.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Rätt för grannfastigheten Lundagården 1:7 att använda mark på Lundagården 1:10 för avlopp.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för grannfastigheten Lundagården 1:8 att använda utfartsvägen fram till allmän väg.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Biotopskydd 2006:17, Biotopskyddsområde (Beslutsdatum: 20051102, Registreringsdatum: 20060116)

  Samfällighet

  Alingsås Bredvikshult Häradsallmänning S:1

  Rättigheter last

  Officialservitut: Rätt för grannfastigheten Lundagården 1:7 att använda utfartsvägen fram till allmän väg och vattenbrunnen på Lundagården 1:10.

  Samfällighet

  Vårgårda Bredvikshult Häradsallmänning S:1

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt för Lundagården 1:10 att använda skogsvägen på grannfastigheten Tuvatorp 2:1 ut till väg 42.

 • Försäljningsinformation

  Skriftligt bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen som finns framtagen för fastigheten.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter. Uppgifterna i skogsbruksplanen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både för enskilda bestånd och summan av dessa.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
8 500 000 kr (Utgångspris)
Fast.beteckning
Vårgårda Lundagården 1:10
Areal
60.7 ha

Ansvarig Mäklare

David Lindberg
David Lindberg

Reg. fastighetsmäklare


Dokument & Länkar

Karta

Intresseanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi snart till dig.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!