Skog i Töllsjö - 42 ha

Skogsfastighet mellan Töllsjö och Hedared omfattande 41,6 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 4.349 m³sk. Fastigheten domineras av bestånd i huggningsklass R2 och G1. Hela 48 % av virkesvolymen finns inom G1, vilket kommer genera god volymtillväxt under planperioden. Öxnatjärnen är till största del belägen på fastigheten och förhöjer möjligheterna till fina naturupplevelser på fastigheten.

 • Ekonomi
  Pris
  3 900 000 kr (Utgångspris)
 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 40,5 hektar med ett uppskattat virkesförråd på 4.349 m³sk. Skogen har stor andel av arealen i huggningsklassen G1, vilken kommer generera god volymtillväxt. Gallringsskogen har en volym om 3.145 m³sk. 16,6 ha består av röjningsskog R2. 1,2 ha med ett virkesförråd om 282 m³sk utgörs av skog som är avverkningsmogen S1 och S2. Medelvolymen per hektar är 107 m³sk och medelboniteten uppgår till 8,2 m³sk per hektar och år. Av virkesförrådet utgör 32 % tall, 55 % gran och 13 % löv.

  Den årliga tillväxten förväntas under första växtsäsongen uppgå till 253 m³sk, vilket motsvarar 6,2 m³sk/ha och 6 % på befintligt virkesförråd.

  Skogsbruksplanen är upprättad med fältarbete i januari 2024 av Mikael Nord på Skogspartner AB.

  Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

  Jakträtt

  Jakträtten övergår till köparen den 1/7-2024 alternativt på tillträdesdagen om den infaller efter den 1 juli. Fastighetens areal är registrerad i Bollebygds Älgskötselområde.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har ett totalt taxeringsvärde om 5.822.000kr. Detta taxeringsvärde är ej korrekt då fastigheten har delats via en avstyckning under våren 2024. Nuvarande taxeringsvärde avser Töllsjö 1:36 innan avstyckning.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 41,6 ha mark samt 2,3 ha vatten och i fastighetsregistret saknas arealuppgifter.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen inga registrerade forn eller kulturlämningar på fastigheten. Skogsbruksplanen anger dock följande information: På fastigheten förekommer ett flertal kulturlämningar i form av torpruiner, odlingsspår m.m. Dessa skall bevaras och får ej skadas vid avverkning, gallring eller markarbeten. Kontakta Skogsstyrelsen alt. Länsstyrelsen vid tveksamhet. Inga fornlämningar finns registrerade hos RAÄ.

  Inteckningar

  Fastigheten kommer vid tillträdet att vara intecknad till ett belopp om totalt 2.925.000 kr.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING

  Rättigheter last

  Officialservitut: VÄG I SAMFÄLLD VÄGMARK

  Rättigheter last

  Ledningsrätt: AVLOPP

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING

  Samfällighet

  BOLLEBYGD TÖLLSJÖ S:2

  Samfällighet

  BOLLEBYGD MORJHULT S:1

  Samfällighet

  BOLLEBYGD TÖLLSJÖ S:3

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar markanläggningar som jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
3 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Bollebygd Töllsjö 1:36
Areal
41.6 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med familj och hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare som arbetat hos oss sedan 2013. Har tidigare varit egenföretagare inom skogsbranschen. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården byter ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!