Skog i Rångedala - 45 ha

Välarronderad skogsfastighet med hög bonitet och god tillgänglighet genom skogsbilvägar och med närhet till R40. Skogen domineras av ungskog med stor granandel och hög volymtillväxt 5,8%. Skogen är överlag välskött. Totalt virkesförråd ca 4.600 m³sk. Fastigheten omfattas av vindkraftsprojekt. Jakträtten tillfaller köparen från kommande jaktsäsong. Det finns inga byggnader på fastigheten.

 • Ekonomi
  Pris
  5 800 000 kr (Utgångspris)
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 45,8 ha fördelat på skog 43,6 ha och övrig mark 2,2 ha. Enligt fastighetsregistret uppgår arealen till totalt 44,6 ha.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten är samtaxerad med Mada 2:4 och separata taxeringsvärden saknas därmed på fastigheten. Nytt taxeringsvärde kommer fastställas först under 2024.

  Skog

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan upprättad 2021 och framräknad 2022 av Södra till 43,6 ha med ett virkesförråd på totalt 4.666 m³sk, varav 576 m³sk är slutavverkningsbar skog (S2) och 3.866 m³sk gallringsskog (G1). 21,6 ha består av röjningsskog (R1 och R2). Trädslagsfördelning: gran 96% och löv 4%. Boniteten är beräknad till 10,4 m³sk/ha/år. Medelvolym 107 m³sk/ha. Årlig tillväxt för närvarande 5,8%. Det finns ett område med nyckelbiotop (avd 39, 0,4 ha). Skogen är samlad i ett sammanhängande skifte med bra skogsbilvägar. Skogen domineras av ungskog med stor granandel och hög volymtillväxt. Skogen är överlag välskött. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Jakt

  Jakträtten är upplåten till 2023-06-30, enligt muntlig överenskommelse. Älgjakten bedrivs för närvarande på ett område omfattande ca 600 ha.

  Vindkraft

  Projektering pågår om vindkraftspark på och i direkt anslutning till fastigheten. Projektet omfattar totalt tre-fyra verk varav ett kan komma att påverka utbjuden fastighet rent fysiskt i nordöstra delen. Arrende- och nyttjandrättsavtal finns upprättat med Tekniska Verken i Linköping Vind AB och gäller till 2060-12-31. Arrendeintäkt utgår om driftssättning kommer till stånd. För ytterligare information se bilaga alternativt kontakta mäklaren.

  Närliggande skog

  I närheten av utbjuden fastighet ligger Mada 2:4 som består av totalt ca 117 ha med ett virkesförråd på ca 10.600 m³sk. Fastigheten säljs parallellt med denna och presenteras om "Skog i Rångedala - 117 ha". För den intresserade finns möjlighet att förvärva även den fastigheten.

  Inteckningar

  Det finns inga inteckningar uttagna i fastigheten.

  Vattenskyddsområde

  Fastigheten ligger inom Öresjö vattenskyddsområde, sekundär och tertiär zon. Kontakta mäklaren för information om skyddsföreskrifter eller frågor.

  Visning

  Fastigheten förväntas kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  Från Borås kör gamla R40 mot Jönköping. Tag av vid skylt "Bergtäkt".

  Tillträde

  Tillträde sker enligt överenskommelse.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Status: odefinierad)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Status: odefinierad)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Biotopskydd 1996:88, Skogligt biotopskyddsområde (Beslutsdatum: 1996-04-17, Senast ändrad: 2023-01-10)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2009-01-01, Registreringsdatum: 2009-04-23, Senast ändrad: 2023-03-07)

  Rättigheter förmån

  Avtalsservitut: BANVALL MM till förmån för Klämmestorp 1:26.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING till förmån för Vänersborg Begonian 10.

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda och underhålla den befintliga vägen x till en bredd av 6 meter, belastar Falskog 3:23.

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING till förmån för Trollhättan Lextorp 7:1.

  Avtalsrättigheter

  Avtalsnyttjanderätt: Projektering, byggnation och drift av vindkraftverk till förmån för Tekniska Verken i Linköping Vind AB.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl skogsmark som markanläggningar.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

Fakta

Pris
5 800 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS FALSKOG 3:22
Areal
45.8 ha

Ansvarig Mäklare

Robert Persson
Robert Persson

Reg. fastighetsmäklare


Robert är veteranen på Skogsbyrån, det han inte vet är inte värt att veta. Har studerat ekonomi på Högskolan i Borås och arbetat som gårdsmäklare sen 2002. Uppvuxen på den gård i Borgstena han idag äger och bor på, då tillsammans med mamma, pappa, bröder och mjölkkor. Idag med egen familj och katter. Alltid glad och omtänksam och gör alltid det lilla extra för att kunden och sina kollegor skall ha det bra.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!