Tranemo Skråbo 1:3

Skog i Sjötofta - 58 ha

I Skråbo finns nu möjlighet för den som söker en investering i skog. Fastighetens skogsbestånd domineras av yngre och välskött skog där merparten av ungskogarna har röjts under de senaste åren. Tillväxten uppgår till hela 6,5 % på befintligt virkesförråd vid planens upprättande. Nuvarande virkesvolym är beräknad till ca 4.926 m³sk. Marken är fördelad på 2 skiften med endast ca 250 meter mellan. Enligt den upprättade planen kommer virkesförrådet att öka till ca 7.000 m³sk under planperioden om föreslagna åtgärder följs.

 • Ekonomi
  Pris
  5 400 000 kr (Utgångspris)
  Pantbrev
  2st inteckningar på totalt 2 500 000 kr
 • Byggnader
  Garage

  Äldre garagebyggnad med stomme och fasad av trä. Plåttak. Byggnaden lämnas i det skick den befinner sig i på kontraktsdagen.

 • Fastighetsuppgifter

  Skogsuppgifter

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad genom Södra i mars 2023. efter planens upprättande har det inte skett några åtgärder i skogen. Den angivna virkesvolymen avser planens totala virkesförråd samt den tillväxt om 300 m³sk som beräknats växa under sommaren 2023.

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 48,9 ha med ett virkesförråd på 4.926 m³sk.

  3,1 ha består av (K1), röjningsskog 24 ha (R2), 7,4 ha gallringsskog (G1 och G2), 6,8 ha är slutavverkningsbar skog (S1 och S2). Det finns även 7,5 ha skog som klassats som S3.

  Trädslagsfördelning; tall 21 %, gran 66 % , löv12 % och ädellöv 1 %.

  Boniteten uppgår till 9,2 m³sk/ha och år. Genomsnittligt virkesförråd är 100 m³sk/ha.

  Tillväxt per år är 301 m³sk vid planens upprättande, vilket motsvarar 6,5% på befintligt virkesförråd vid planens upprättande.

  Avdelning 6 är avverkad men ej återplanterad mark i huggningsklass K1. Avdelningen kommer inte att planteras av säljaren. Köparen övertar ansvaret att återbeskoga marken och ansvarar för de kostnader som är förknippade med detta.

  Jakträtt

  Jakträtten övergår till köparen den 1/7-2025.

  Inägomark

  Jordbruksmarken på fastigheten är upplåten via muntligt nyttjanderättsavtal utan ersättning fram till den 2026-12-31. Köparen erhåller därmed tillgång till marken den 1 januari 2027.

  Areal

  Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens areal till 58,4 ha och enligt fastighetsregistret är arealen på fastigheten 54,3 ha.

  Forn- och kulturlämningar

  Vid kontroll via fornsök fanns på sökdagen följande registrerat på fastigheten: L1965:8467 Lägenhetsbebyggelse, RAÄ-nummer: Sjötofta 51:1.

  Taxeringsvärde

  Fastigheten har vid taxeringen 2023 ett totalt taxeringsvärde på 3.370.000 kr, varav 3.191.000 kr avser skogen, 51.000 kr på impediment och 128.000 kr på åkermark. Typkod:

  Visning

  Marken förutsätts kunna besiktigas av spekulanter på egen hand med hjälp av denna beskrivning samt skogsbruksplan och kartor.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  TRANEMO SJÖGALID GA:1

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elanläggning

  Samfällighet

  TRANEMO SKRÅBO S:2

  Samfällighet

  TRANEMO SKRÅBO S:3

  Samfällighet

  TRANEMO SKRÅBO S:1

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Elanläggning

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs genom förfarande med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.
  11. Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl och ytterligare information. Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Fakta

Pris
5 400 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
TRANEMO SKRÅBO 1:3
Adress
Tranemo Skråbo 1:3, Sjötofta
Areal
58.4 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil Ros
Emil Ros

Reg. fastighetsmäklare / skogsmästare


Emil har skogen i blodet. Uppvuxen på gård i Svenljunga kommun och numera bosatt i Östra Frölunda med familj och hundar. Utbildad skogsmästare och fastighetsmäklare som arbetat hos oss sedan 2013. Har tidigare varit egenföretagare inom skogsbranschen. Denna gedigna mix av erfarenhet tillsammans med ett brinnande intresse för jakt och skogsvård gör Emil till en mycket uppskattad samarbetspartner när gården byter ägare.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!