Liared Blekhult 110

Skog i Blekhult Ulricehamn - 93 ha

Tillfälle att förvärva ca 93 ha mark i Lilla Blekhult, Ulricehamn, varav produktiv skogsmark 60 ha och myr 25 ha. Skogsbruksplan framräknad till 30 september 2023. Virkesförråd på 9.700 m³sk. Avverkningsförslag under planperiod 4.169 m³sk . Öppen mark ca 5 ha. Inga byggnader.

 • Ekonomi
  Pris
  7 400 000 kr (Utgångspris)

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Lantmäteri

  Beslut om avstyckning av gårdsdel har vunnit laga kraft den 28 december 2023. Nytt taxeringsvärde och taxeringskod har ännu inte fastställts

  Areal

  Areal enligt skogsbruksplan bedöms uppgå till 60,2 ha produktiv skog, 24,8 ha impediment myr, inägomark 5,9 ha och övrigt 2,2 ha. Total areal 93,1 ha. Areal enligt lantmäteriet, 92,4 ha.

  Skogsuppgifter enligt skogsbruksplan

  Avstyckningen av avd 31 och 32 ger ett kvarvarande virkesförråd på ca 9.700 m³sk. Total areal enligt skogsbruksplan efter avstyckning 93,1 ha.

  Kalmark 1,1 ha utgörs av kalmark där återväxtåtgärder inte är utförda (K1).

  Röjningsskog 2,3 ha är yngre röjningsskog (R1) och 9,6 ha består av äldre röjningsskog (R2).

  Gallringsskog 6,8 ha och 1.106 m³sk av gallringsskog (G1). 1,3 ha och 177 m³sk är äldre gallringsskog (G2).

  Föryngringsavverkningsskog 9,4 ha och 2.203 m³sk är föryngringsavverkningsskog (S1), 12,2 ha och 3.436 m³sk är föryngringsavverkningsskog (S2) och 17,5 ha och 2.420 m³sk är föryngringsavverkningsskog (S3) .

  Trädslagsfördelning; tall 48%, gran 39 % och löv 13 %.

  Boniteten uppgår till 5,6 m³sk/ha och år. Genomsnittligt virkesförråd är 161 m³sk/ha.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad genom Södra med inventeringstidpunkt i juni 2020. Framskriven av Södra till och med 30 september 2023.

  OBS ! Skogsbruksplanen har ovan justerats med avdrag för areal och volym för de två avdelningar, 31 och 32, skog som enligt beslut den 28 december 2023 avstyckats från fastigheten.

  Jakt

  Jakten utlånad år från år med muntligt avtal. Jakten fri för köparen från och med nästa jakträttsår den 1 juli 2024.

  Öppen mark

  Öppna marken, utgörs av ca 5 ha, är utarrenderad enligt skriftligt avtal. Med arrendetid fram till och med 31 december 2029. Uppsägning för omförhandling eller upphörande ska göras av ny ägare senast 1/ETT/ år före utgången av avtalad arrendetid. Kontakta mäklaren för närmare information.

  Taxering

  Fastigheten saknar efter avstyckning, nytt taxeringsvärde och ny taxeringskod.

  Inteckningar

  Inteckningar saknas.

  Inskrivna rättigheter, belastningar och gravationer

  Avtalsservitut Kraftledning akt 95/9581 inskriven 1995-08-11Avtalsservitut Kraftledning akt 95/9582 inskriven 1995-08-11 Avtalsservitut Kraftledning akt 06/36728 inskriven 2006-11-02, Avtalsservitut Elledning, fiber, akt 202300316742:1.1

  Inga andelar i samfällighet eller gemensamhetsanläggning.

  Ej inskrivna rättigheter, belastningar och gravationer

  Andel i Brunsereds vägsamfällighet. Köparen inträder i säljarens rättigheter och skyldigheter i föreningen vid tillträde av fastigheten.

  Jakt muntligen upplåten under innevarande jaktår. Därefter fri för köparen från 1 juli 2024.

  Öppna marken arrenderas ut på skriftligt arrendeavtal till och med 2029.

  Det finns servitut på vattenbrunn för ägaren av Ulricehamn Blekhult 2:3.

  Skattetal mm

  1/8 mantal.

  Byggnader saknas

  Byggnader saknas

  Visning

  Fastigheten bedöms kunna besiktigas av spekulanter på egen hand med hjälp av presenterad information.

 • Rättigheter & Belastningar

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM - SE BESKRIVNING

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM - SE BESKRIVNING

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

  Rättigheter last

  Avtalsservitut: Elledning, Fiber - se beskrivning

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

  Avtalsrättigheter

  Avtalsservitut Elledning, Fiber

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl . Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram!

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  9. Köparen förbinder sig att överta de rättigheter och skyldigheter som följer med fastighetens andel i gemensamhetsanläggning.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  11. Kontakta mäklaren för kalkyl och ev ytterligare information.

Fakta

Pris
7 400 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN BLEKHULT 2:2
Adress
Liared Blekhult 110, Liared
Ort
Ulricehamn
Areal
93.0 ha

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!