Lilla Blekhult 110

Skog i Blekhult Ulricehamn - 93 ha

Tillfälle att förvärva ca 93 ha mark i Lilla Blekhult, Ulricehamn, varav produktiv skogsmark 60 ha och myr 25 ha. Skogsbruksplan framräknad till 30 september 2023. Virkesförråd på 9.700 m³sk. Avverkningsförslag under planperiod 4.169 m³sk . Öppen mark ca 5 ha. Inga byggnader finns kvar på fastigheten efter avslutad avstyckning. Lantmäteriförrättning pågår genom avstyckning av en gårdsdel med ca 6,7 ha mark. Denna fastighet är till salu samtidigt som den blivande gårdsdelen är till salu. Bud kan lämnas på fastigheterna var och en för sig eller genom ett bud för båda fastigheterna gemensamt.

 • Ekonomi
  Pris
  7 850 000 kr (Utgångspris)

  Taxeringsvärdet är
  Ej fastställt
 • Fastighetsuppgifter

  Lantmäteri

  Lantmäteriförrättning pågår. Där begäran om avstyckning gjorts enligt bifogat kartmaterial som översänts till lantmäteriet. Gränsmarkeringar för avstyckad gårdsdel är nu utsatt i markerna och kan besiktigas på plats.

  Areal

  Areal enligt skogsbruksplan bedöms uppgå till 61,1 ha produktiv skog, 24,8 ha impediment myr, inägomark 11,7 ha och övrigt 2,2 ha. Från arealen som skogsbruksplanen visar ska dras den areal, 6,7 ha, som styckas från fastigheten i kommande lantmäteriförrättning. dvs kvarvarande areal 93,1 ha. Se förändring nedan under Skogsuppgifter.

  Skogsuppgifter

  Den produktiva skogsmarken uppgår till 61,1 ha med ett virkesförråd på 9.811 m³sk före kommande avstyckning av gårdsdel. Ny produktiv skogsmarksareal efter avstyckad gårdsdel är 60,2 ha med ett virkesförråd på cirka 9.700 m³sk. Arealen totalt är uppskattad efter skogsbruksplanens areal minskad med avstyckningens uppskattade areal 6,7 ha, dvs kvarvarande areal 93,1 ha.

  Kalmark 1,1 ha utgörs av kalmark där återväxtåtgärder inte är utförda(K1).

  Röjningsskog 2,5 ha är yngre röjningsskog(R1) och 9,6 ha består av äldre röjningsskog (R2), Yngre röjningsskog minskas med 0,2 ha för avdelning 31 som i kommande förrättning läggs till gårdsdelen. Dvs kvar på fastigheten är 9,4 ha äldre röjningsskog.

  Gallringsskog 7,5 ha och 1.228 m³sk av gallringsskog (G1). 1,3 ha och 177 m³sk är äldre gallringsskog (G2). Gallringsskog (G1) ska minskas med 0,7 ha och 122 m³sk för avdelning 32 som i kommande förrättning läggs till gårdsdelen. Dvs kvar på fastigheten vad gäller gallringsskog (G1) är 6,8 ha och 7.106 m³sk.

  Föryngringsavverkningsskog 9,4 ha och 2.203 m³sk är föryngringsavverkningsskog (S1), 12,2 ha och 3.436 m³sk är föryngringsavverkningsskog (S2) och 17,5 ha och 2.420 m³sk är föryngringsavverkningsskog (S3) .

  Trädslagsfördelning; tall 48%, gran 39 % och löv 13 %.

  Boniteten uppgår till 5,6 m³sk/ha och år. Genomsnittligt virkesförråd är 161 m³sk/ha.

  Tillväxt per år är 227 m³sk.

  Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad genom Södra med inventeringstidpunkt i juni 2020. Framskriven av Södra till och med 30 september 2023. OBS ! Skogsbruksplanen har ovan justerats med avdrag för areal och volym för de två avdelningar skog som kommer att ingå i kommande avstyckning från fastigheten.

  Jakt

  Jakten utlånad år från år med muntligt avtal. Jakten fri för köparen från och med nästa jakträttsår den 1 juli 2024.

  Öppen mark

  Öppna marken, ca 5 ha efter kommande avstyckning, har utlånats under innevarande år genom muntlig överenskommelse.

  Taxering

  Fastigheten är under nybildning genom lantmäteriförrättning och saknar nytt taxeringsvärde och ny taxeringskod.

  Inteckningar

  Inteckningar saknas.

  Angående redovisning av rättigheter och belastningar

  Rättigheter och belastningar kommer att fördelas i kommande lantmäteribeslut så att det som berör denna del av fastighetens mark, fortlöpande kommer att gälla denna fastighet.

  Inskrivna rättigheter, belastningar och gravationer

  1. Avtalsservitut Kraftledning akt 95/9581 inskriven 1995-08-11
  2. Avtalsservitut Kraftledning akt 95/9582 inskriven 1995-08-11
  3. Avtalsservitut Kraftledning akt 06/36728 inskriven 2006-11-02

  Inga andelar i samfällighet eller gemensamhetsanläggning.

  Ej inskrivna rättigheter, belastningar och gravationer

  Upplåtelse av mark för fiberkablar. Avtalet är skriftligen upprättat, men ännu ej inskrivet i fastighetsregistret.

  Andel i Brunsereds vägsamfällighet. Köparen inträder i säljarens rättigheter och skyldigheter i föreningen vid tillträde av fastigheten.

  Jakt muntligen upplåten under innevarande jaktår.

  Öppna marken upplåten genom muntligt avtal som sträcker sig under innevarande ordlingsår, upphör 2023-12-31.

  Visning

  Fastigheten bedöms kunna besiktigas av spekulanter på egen hand med hjälp av presenterad information.

 • Försäljnings­information

  Fastigheten säljs med skriftliga bud. Buden skall skickas till fastighetsmäklaren på bifogad budblankett eller mejl . Glöm inte att be mäklaren bekräfta att ditt bud kommit fram!

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl markanläggningar som skogsmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erläggs av köparen.

  6. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  7. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  8. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  9. Köparen förbinder sig att överta de rättigheter och skyldigheter som följer med fastighetens andel i gemensamhetsanläggning.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR, se vår hemsida skogsbyran.com.

  11. Kontakta mäklaren för kalkyl och ev ytterligare information.

Fakta

Pris
7 850 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
Ulricehamn Blekhult 2:2, skog
Adress
Lilla Blekhult 110, Liared
Ort
Ulricehamn

Ansvarig Mäklare

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Helena Rowell
Helena Rowell

Reg. fastighetsmäklare / jurist


Vår jurist med mångårig erfarenhet från bank och familjejuridikens känsliga och kunskapskrävande värld. Började på Skogsbyrån våren 2012 och strax därefter utbildade hon sig till fastighetsmäklare vid Högskolan i Halmstad. Helena är en ovärderlig källa av kunskap och vänlighet här på företaget. När hon inte är här på jobbet så är hon hemma på gården i Dannike och tar hand om familj och djur.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!