Skog i Hökerum -53 ha

För den som söker skogsmark med utvecklingsbara mervärden såsom fiske, skyltlägen och åkermark. Området ligger samlat längs med Viskan vid Tolkens utlopp. Resväg via motorvägen till Ulricehamn är 10 min. och till Borås 20 min. Virkesvolymen är 6.200 m³sk, med stor andel nyligen gallrad gallringsskog, G1. Fiskerätt i Sjön Tolken och i Viskan.

 • Ekonomi
  Pris
  4 900 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 12 dec

  Taxeringsår
  2022
  Taxeringsvärdet är
  Fastställt
  Taxeringsvärde totalt
  2 239 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Fastigheter som ingår i försäljningen

  ULRICEHAMN Tolkabro 1:1, Bogakvarn 1:1 och 2:1, Stampen 1:1, Ving 4:6 och 5:8, Vings-Tåbo 1:8 och 1:6, Tolkaström 2:1, Övre Nordkvarnen 1:6

  Arealer

  Totalt 52,8 ha, varav 41,3 ha produktiv skogsmark, 1,3 ha myrimpediment, 3,9 ha inäga/åker, 0,8 ha väg/kraftledning, 5,2 annat. Arealuppgifter enligt skogsbruksplanen. Det finns ingen fastställd areal enligt fastighetsregistret eftersom området idag består av flera fastigheter.

  Skogsmark

  Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplan till 41,6 ha. Planen är upprättad 2022-09-01. Fastighetens virkesförråd är totalt ca 6.196 m³sk, varav 2.735 m³sk gallringsskog, G1. Trädslagsfördelning: gran 45 % och löv 55%. Boniteten är beräknad till 8 m³sk/ha o år. Förväntad tillväxt första säsongen 300 m³sk. På skogsbruksplanens kartorna finns en avdelning 53 som inte ingår i försäljningen. Läs vidare i bifogad skogsbruksplan.

  Åker

  Enligt skogsbruksplanen är det 3,9 ha inäga/åker. Marken ligger till största delen i en sluttning med god avrinning och tillgänglighet. Marken varit obrukad en tid men förutsättningarna är goda för att åter ta den i bruk.

  Fiske

  Viskan rinner genom området och är ett populärt fiskevatten.

  Jakt

  Jakträtten övergår till köparen fr. om. 2023-07-01. Småviltsjakten är upplåten genom muntligt avtal innevarande jaktår tom 2023-06-30. Älgjakten är idag registrerad i ett större jaktområde.

  Taxeringsvärde

  Skatteverkets förslag på nytt taxeringsvärde från år 2023 är 4.417.000 kr.

  Historia bakom fastigheterna

  Området består av 10 fastigheter som som säljaren köpte av Vattenfall 1997. Vattenfall ägde fastigheterna för sin elkraftproduktion i Viskan.

  Tolkaström 2:1

  Fastigheten Ulricehamn Tolkaström 2:1är en Fiskafastighet och har enligt fastighetsregistret tre övriga noteringar: Ålfiske, Arealuppgift saknas, olokaliserade fiskevårdsområden. Den omfattar endast äganderätten till själva fisket i ett visst vattenområde – inte äganderätten till det vattenområde som fisket får utövas inom.

  Fiskerätt

  Fiskerätt i Sjön Tolken och i Viskan.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Ulricehamn Bogakvarn Ga:1

  Gemensamhetsanläggning

  Ulricehamn Björnkällan Ga:1

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20061022)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20110622)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20030116, Registreringsdatum: 20110912)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  För Omläggning Och Ombyggnad Till Motorväg Av Väg 40 Borås-Ulricehamn Delen Dållebo-Hester Samt Indragning Av Väg, Vägplan (Beslutsdatum: 20100920, Registreringsdatum: 20181204)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Vägplan För Anläggning Av Gång- Och Cykelväg Längs Väg 1829, Delen Hökerum - Nya Väg 40, Vägplan (Beslutsdatum: 20141113, Registreringsdatum: 20191008)

  Gemensamhetsanläggning

  Ulricehamn Vings-Torp GA:2

  Samfällighet

  Hökerum S:1

  Samfällighet

  Hökerum S:3

  Gemensamhetsanläggning

  Övre Nordkvarnen GA:1

  Gemensamhetsanläggning

  Vings-Torp GA:1

  Samfällighet

  Ving S:2

  Rättigheter last

  Servitut Väg

  Rättigheter last

  Servitut Damm. Belastar Ving 4:6.

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning

 • Försäljnings­information
  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna. Fastigheterna säljs i första hand samlat till en köpare men säljaren förbehåller sig rätten att efter förhandling sälja till mer än en köpare.
  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).
  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader som markanläggningar, jordbruk- och skogsmark.
  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.
  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt alternativt fastighetsreglering erlägges av köparen.
  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.
  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.
  8. Fastigheten tillträds enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.
  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.
  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida skogsbyran.com

Fakta

Pris
4 900 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
ULRICEHAMN BOGAKVARN 1:1 Stampen 1:1 Tolkabro 1:1 Ving 4:6 Vings-Tåbo 1:8 Bogakvarn 2:1 Vings-Tåbo 1:6, Tolkaström 2:1 Ving 5:8

Ansvarig Mäklare

Hans-Olof Nyman
Hans-Olof Nyman

Reg. fastighetsmäklare


Med en lantmästarexamen från universitetet i Alnarp, boendet med familjen på en stor släktgård i Sandared, är Hans-Olof vår självklara expert när det gäller lantbruk och gårdsliv. Tiden som rådgivare och förtroendevald på Hushållningssällskapet tillsammans med hans stora engagemang i styrelser och föreningsliv i våra bygder gör att han har skaffat sig ett ovärderligt kontaktnät som vi får ta del av här på Skogsbyrån.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!