Hemmingsryd 1:1

Skog i Brämhult

Nu finns möjlighet att förvärva stadsnära skogsfastighet 3 km nordost om Borås med en sammanlagd areal av ca 76 ha. Av total areal består Hemmingsryd 1:1 av 58 ha och 50 % av ett samfällt skogsskifte på totalt 37 ha. Fastigheten Hemmingsryd 1:1 har ett virkesförråd på 5.662 m³sk. Av den produktiva skogsmarken består 18,6 ha av G1-skog, som med bonitet på 9,8 kommer generera en hög värdetillväxt under planperioden. Samfällda fastigheten Hemmingsryd S:1 har ett totalt virkesförråd om 4.988 m³sk, varav ca 3.389 m³sk är slutavverkningsbar skog.

 • Ekonomi
  Pris
  8 000 000 kr (Utgångspris)
  Sista buddag
  Måndag 12 dec
  Pantbrev
  16st inteckningar på totalt 130 000 kr
 • Fastighetsuppgifter

  Areal

  Sammanlagd areal uppgår till ca 76 ha. Av arealen består Hemmingsryd 1:1 av 58 ha. Hemmingsryd 1:1 äger dessutom 50% av det samfällda skogsskiftet Hemmingsryd S:1 med en total areal på 37 ha.

  Skog Hemmingsryd 1:1

  Enligt skogsbruksplan upprättad i oktober 2021 av Andreas Uddh på Skogspartner Borås, uppgår den totala arealen till 57,6 ha, varav den produktiva skogsmarken till 43,2 ha. Virkesförrådet med årets tillväxt uppräknat, uppskattas till ca 5.662 m³sk, varav ca 3.900 m³sk är gallringsskog och ca 800 m³sk är slutavverkningsbar skog. Trädslagsfördelning: gran 80 %, tall 7 %, löv 11 % och ädellöv 3 %. Boniteten uppgår till 9,8 m³sk/ha/år. Beräknad tillväxt under första växtsäsongen är ca 291 m³sk. Skogsmarken består av ett skifte med bra skogsbilväg. Läs vidare i bifogat utdrag från skogsbruksplan.

  Det är mindre gång och cykelleder som passerar över fastigheten. Det finns inga avtal eller utgår någon ersättning från dem till fastighetsägaren.

  Samfällt skifte med 50 % ägande i Hemmingsryd S:1

  Fastigheten Borås Hemmingsryd 1:1 har utöver fastighetens tidigare beskrivna skifte 50 % ägarandel i det samfällda skogsskiftet Hemmingsryd S:1. Skogsskiftet är samfällt mellan Hyberg 1:5 (ägarandel 37,5 %) och Hyberg 2:1 (ägarandel 12,5%).

  Skogsskiftet består enligt skogsbruksplan upprättad i september 2022 av Mikael Nord på Skogspartner Borås totalt av 37,2 ha, varav 32,4 ha produktiv skogsmark, 4,3 ha impediment och 0,5 ha övrig mark. Virkesförrådet är beräknat till 4.988 m³sk. Trädslagsfördelning: gran 81 %, tall 14 % och löv 5. Boniteten uppgår till 8,5 m³sk/ha/år. Beräknad tillväxt under första växtsäsongen är ca 155 m³sk. Se vidare i skogsbruksplanen avseende det gemensamt ägda skiftet. Dessa uppgifter ingår inte i skogsuppgifterna för Hemmingsryd 1:1

  Observera att ovan angivna beskrivning avser hela skogsskiftet. Som köpare av Hemmingsryd 1:1 blir man genom den fastigheten ägare till 50% av det samfällda skogsskiftet.

  Åker- och betesmark

  Åker- och betesmarken uppgår till totalt 13,8 ha. Marken är utarrenderad t.o.m 2026-09-30.

  Jakt

  Jakten är utarrenderad t.o.m 2023-06-30.

  Inteckningar

  Det finns 16 st inteckningar på totalt 130.000 kr.

  Övrigt

  Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Taxeringsvärde

  Totalt taxeringsvärde (2020) för Hemmingsryd 1:1 är 5.557.000 kr fördelat på följande: skogsmark 5.167.000 kr, åkermark 347.000 kr, betesmark 32.000 och impediment 11.000 kr. I taxeringsvärdet ingår fastighetens del i samfällda skiftet Hemmingsryd S:1.

  Visning

  Fastigheten förutsätts kunna besiktigas med bifogade handlingar som underlag. Om så önskas kan visning ske efter överenskommelse.

  Vägbeskrivning

  För Hemmingsryd 1:1, i Brämhult tag av mot Hybergsvägen, kör ca 2 km. Se skyltar och bifogat kartmaterial. För Hemmingsryd S:1, i Brämhult tag av mot Främgärde och kör ca 2 km. Se skyltar och bifogat kartmaterial.

 • Rättigheter & Belastningar

  Gemensamhetsanläggning

  Borås Brämhult Ga:6

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Fornlämning (Registreringsdatum: 20110622)

  Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

  Öresjö, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 20090101, Registreringsdatum: 20090423)

  Rättigheter förmån

  Officialservitut: Rätt att använda de på karta, aktbilaga be1 sida 5, gulmarkerade områdens intill vändplats vid 0,33 km som upplag för skogsprodukter. - Upplag

  Samfällighet

  BORÅS HEMMINGSRYD S:1

  Vägar

  Fastigheten har del i Främgärde-Gunnarstorp vägförening.

  Kommentar

  I övrigt finns inga kända servitut eller nyttjanderätter.

 • Försäljnings­information

  Bud skall skickas till fastighetsmäklaren via mail eller bifogad budblankett.

  1. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. Detta innebär t.ex. att säljaren kan välja bort en budgivare eller välja en av budgivarna att slutföra affären med utan budgivning. Om flera bud inkommer kan säljaren välja att hålla budgivning med intressenterna.

  2. Köparen förbinder sig avstå från att i framtiden kunna föra talan mot säljaren på grund av eventuella fel och brister i fastigheten (friskrivningsklausul).

  3. Köparen upplyses om sin rättighet och skyldighet att själv undersöka fastigheten. Undersökningsplikten omfattar såväl byggnader, markanläggningar, skog och jordbruksmark.

  4. Köparen har tagit del av den skogsbruksplan som finns upprättad för fastigheten. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för lämnade areal och volymuppgifter.

  5. Kostnader för lagfart och stämpelskatt erlägges av köparen.

  6. Avkastning uppbäres fram till tillträdesdagen av säljaren.

  7. I samband med upprättande av köpekontrakt skall köparen erlägga handpenning med 10 procent av köpeskillingen. Återstående del av köpeskillingen erlägges kontant på tillträdesdagen.

  8. Fastigheten tillträdes enligt överenskommelse efter det att samtliga villkor i köpekontraktet är uppfyllda.

  9. Äganderätten till fastigheten övergår till köparen först på tillträdesdagen då full likvid erlagts mot kvitterat köpebrev.

  10. För information om Skogsbyrån Sjuhärads integritetspolicy samt GDPR se vår hemsida. skogsbyran.com

  11. Kontakta mäklaren för ytterligare information.

Fakta

Pris
8 000 000 kr (Utgångspris)
Fast.betn.
BORÅS HEMMINGSRYD 1:1
Adress
Hemmingsryd 1:1, Brämhult
Ort
Brämhult

Ansvarig Mäklare

Ulf Nilsson
Ulf Nilsson

Reg. fastighetsmäklare


Ulf utbildade sig till civilekonom direkt efter gymnasiet och har aldrig släppt fokus på ekonomins fascinerande värld. När han år 2004 blev anställd på Skogsbyrån valde han att fortbilda sig till mäklare och kombinerar nu dessa båda yrken till perfektion. Ulf har lång erfarenhet av både ekonomiarbete och mäkleri. Nu när han har tagit över släktgården i Tvärred blir det även arbete med röjsågen såväl som skogshuggning.


Dokument & Länkar

Karta

Visningsanmälan för

Fyll i dina uppgifter nedan och välj visning.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!